Voorwaarden

STUDIO BELLAMIE

ALGEMENE VOORWAARDEN
STUDIO BELLAMIE INTERIEURDESIGN

Ontwerp, projectbegeleiding, styling & fotografie 

 

Artikel 1- Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Studio Bellamie: “Studio Bellamie lnterieurdesign, advies, ontwerp, projectbegeleiding, styling & fotografie (hierna te noemen Studio Bellamie) gevestigd op Merellaan 25, 3055ED te Rotterdam, ingeschreven als eenmanszaak bij KVK onder nummer 84245328.”

De interieurarchitect: “Studio Bellamie – Lesley Hoogelander en haar team die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, advies, projectbegeleiding, styling & fotografie.”

De opdrachtgever: “De natuurlijke of rechtspersoon die aan Studio Bellamie als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.”

De opdracht of de overeenkomst: “De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Bellamie met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Studio Bellamie.”

Artikel 2 -Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Studio Bellamie, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of indien partijen samen besluiten uitdrukkelijk van deze voorwaarden af te wijken.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

De door Studio Bellamie opgestelde offertes zijn geheel vrijbijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vindt in de facturen en offertes van Studio Bellamie zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld. De door Studio Bellamie opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld. In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk (via e-mail) door Studio Bellamie zijn bevestigd. Na akkoord van de offerte, start ons team met het ontwerp.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

Studio Bellamie verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Studio Bellamie op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Honoraria bureaukosten en kosten van derden

De honorering van Studio Bellamie kan als volgt worden overeengekomen:
1. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers)
2. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief
3. Een vast bedrag,exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
4. Reiskosten indien afgesproken op voorhand

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Studio Bellamie verricht tengevolge van:

 1. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
 2. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

Studio Bellamie informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten

Declaraties van Studio Bellamie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL47 KNAB 0412 0496 27 tnv Studio Bellamie te Rotterdam onder vermelding van het factuurnummer.

 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
 • Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Studio Bellamie daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 • Alle vorderingen van Studio Bellamie worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beïndiging

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Studio Bellamie, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Studio Bellamie wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Studio Bellamie gerechtigd te vorderen: 

 

 • 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;

 • De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Studio Bellamie ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. 

 • Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Studio Bellamie de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Studio Bellamie is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden. 

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Studio Bellamie en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Mocht Studio Bellamie ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Studio Bellamie en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

Artikel 11 – Eigendoms- en auteursrechten

 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Studio Bellamie bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

 • Studio Bellamie heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Studio Bellamie, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Bellamie.

 • Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.

 • Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Studio Bellamie een vergoeding verschuldigd, Studio Bellamie behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinden. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

 • Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatie adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Studio Bellamie voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 • Studio Bellamie is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. 

 • Studio Bellamie is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken.

 • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.

 • Indien het ontwerp van Studio Bellamie niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Studio Bellamie, dan is Studio Bellamie slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. 

De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Studio Bellamie.

 • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Studio Bellamie,

bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Studio Bellamie met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

 • In geval van aansprakelijkheid van Studio Bellamie, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een

bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

 • Studio Bellamie sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Studio Bellamie de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

 • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Studio Bellamie kenbaar is gemaakt. 

Artikel 13 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Studio Bellamie kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Studio Bellamie overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstof en niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Studio Bellamie geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen. 

 • In geval van overmacht heeft Studio Bellamie het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

 • Indien Studio Bellamie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Studio Bellamie gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen. 

Artikel 14 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Studio Bellamie omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Studio Bellamie gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen. 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen Studio Bellamie en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Studio Bellamie en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Bellamie is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Studio Bellamie. 

Artikel 16 – Garantie, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 • De door Studio Bellamie te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Studio Bellamie kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 • Indien de door Studio Bellamie verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Studio Bellamie , de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Studio Bellamie geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

 • De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Studio Bellamie te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Studio Bellamie te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Studio Bellamie in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Studio Bellamie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

 • Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Studio Bellamie opdracht gegeven heeft. 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Studio Bellamie de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Studio Bellamie, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Studio Bellamie te retourneren n en de eigendom daarover aan Studio Bellamie te verschaffen, tenzij Studio Bellamie anders aangeeft. 

 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Studio Bellamie daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio Bellamie en de door Studio Bellamie bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar 

Artikel 17 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2022 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen. 

 

Studio Bellamie Interieuradvies, Styling & Fotografie | www.studiobellamie.nl | Rotterdam —————————————————————————————–

 

STUDIO BELLAMIE

ALGEMENE VOORWAARDEN
STUDIO BELLAMIE PORTRET- EN INTERIEURFOTOGRAFIE

Artikel 1- Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Studio Bellamie: Studio Bellamie Portret & Interieur Fotografie (hierna te noemen Studio Bellamie) gevestigd op Merellaan 25, 3055ED te Rotterdam, ingeschreven als eenmanszaak bij KVK onder nummer 84245328.

De fotograaf: Studio Bellamie – Lesley Hoogelander en haar team die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van portret en interieur fotografie. 

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Studio Bellamie als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Bellamie met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Studio Bellamie. 

Aanbod: de op de Website of in Offerte getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan. 

Datum: de datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.

Diensten: de door Studio Bellamie aan klant te leveren of geleverde diensten, waaronder in elk geval begrepen portret- en gezinsfotografie, zakelijke fotografie, interieurfotografie en fotoproducten, en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten. 

Fotoproducten: elk in het kader van de Overeenkomst overeengekomen werk, waaronder in elk geval wordt verstaan fotoalbums en fotoafdrukken.

Schriftelijk: (digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Klant.

Tarief: het bedrag dat door Studio Bellamie voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.

Website: de Internet website van Studio Bellamie, te weten <www.studiobellamie.nl> en <www.bellamiefotografie.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

Werk: een foto of video, alsmede elke andere vastlegging van beeld, geluid en informatiedragers, geproduceerd door Studio Bellamie. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Studio Bellamie, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. 

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Studio Bellamie en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden maken samen met de Offerte de Overeenkomst tussen Studio Bellamie en Klant. 
 2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant elektronisch ter hand worden gesteld, namelijk per e-mail als bijlage bij de offerte. 
 3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Studio Bellamie en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht. 
 5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
 6. Studio Bellamie is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen na Schriftelijk akkoord van Klant. 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst; offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Studio Bellamie doet een vrijblijvend Aanbod in de vorm van een offerte (Zakelijke Klant), e-mail met brochure (Consument) of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden, tegen welke voorwaarden. Dit Aanbod heeft een geldigheid van 14 (veertien) werkdagen na datum van verzending door Studio Bellamie.
 2. Studio Bellamie kan niet aan haar aanbod wordt gehouden indien klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Aanvaarding

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant Schriftelijk heeft aangegeven akkoord te gaan met het aanbod. Studio Bellamie stuurt als reactie daarop een opdrachtbevestiging met daarin de datum voor een fotoshoot per e-mail. De opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden tezamen vormen de overeenkomst tussen Studio Bellamie en Klant. 

Wijziging

 1. Indien tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de Dienst niet kan worden uitgeoefend op de vermelde datum informeert Studio Bellamie direct Schriftelijk de Klant. Klant kan in dat geval de Overeenkomst ontbinden. De reeds voldane betaling wordt binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als Klant heeft betaald. 

Overige

 1. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Studio Bellamie vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
 2. De door Studio Bellamie opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
 3. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.
 4. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Studio Bellamie zijn bevestigd. 

Artikel 4- Uitvoering opdracht

 1. Studio Bellamie zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van Studio Bellamie gelden en in de stijl die Studio Bellamie eigen is. Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de stijl zoals door Studio Bellamie toegepast wanneer Klant akkoord geeft op de Offerte.
 2. De stijl van Studio Bellamie is kenmerkend voor haar werk en kan nimmer onderwerp van een geschil tussen Studio Bellamie en Klant vormen. Tevens kan de stijl van Studio Bellamie geen reden tot ontbinding, opschorting dan wel andere niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Studio Bellamie en Klant rechtvaardigen. Aanpassingen wat betreft belichting en contrast kunnen in overleg worden toegepast maar hiertoe is Studio Bellamie niet verplicht. 
 3. Studio Bellamie is gerechtigd:
 4. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;
 5. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Studio Bellamie is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk;
 6. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Bellamie is Klant niet gerechtigd om een door hun uitgekozen second shooter (of assistent) in te huren.
 8. Studio Bellamie verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Studio Bellamie op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Studio Bellamie is bij de uitvoering van een fotoshoot buiten afhankelijk van weersomstandigheden om te kunnen fotograferen. Studio Bellamie maakt op basis van weersomstandigheden de inschatting of op een specifieke dag gefotografeerd kan worden. Klant wordt over deze keuze op de dag van de fotoshoot geïnformeerd. Weersomstandigheden vormen geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst. 

Locatie

 1. Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten: locatie in overleg tussen Studio Bellamie en Klant.
 2. In geval van fotografie op locatie is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten.
 3. In geval van overige fotografie is Studio Bellamie gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen. 

Levering

 1. Studio Bellamie stelt het aantal en de te leveren selectie foto’s en/of video’s samen op basis van haar kwaliteits- en stijl criteria. Deze selectie beslaat nimmer alle gemaakte of onbewerkte foto’s en/of video’s. Hierbij geldt:                                          
 • Foto’s worden in kleur geleverd.
 • Foto’s worden in zwart/wit geleverd indien dit overeengekomen is met Klant. 
 • Per levering kan het bestandsformaat verschillen, een en ander ter professionele beoordeling van Studio Bellamie. 
 1. Levering van de beelden geschiedt normaliter binnen onderstaande termijnen via een link van WeTransfer (groot formaat).

– Uiterlijk 3 weken na Datum

– Tevens ontvangt Klant indien afgesproken binnen 1 (één) week een sneak preview. 

 1. Tussen de Datum en de levering van de beelden vindt geen inzage van de beelden plaats. 
 2. De voor de uitvoering van Diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal Klant, Studio Bellamie in overleg een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen Diensten te leveren
 3. Foto’s en/of video’s worden door Studio Bellamie bewerkt afgeleverd, waarbij geldt dat zij worden bewerkt op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén extreme nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto of video te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken van storende elementen in de omgeving. De bewerking van de foto’s en/of video’s gebeurt in de stijl die eigen is voor Studio Bellamie en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken. Hierbij wordt globale beeldoptimalisatie toegepast. 
 4. Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in RAW-beelden. 
 5. Studio Bellamie tracht de geleverde foto’s en/of video’s gedurende twee jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een interne aangelegenheid waaraan door Klanten geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden bedongen. 

Meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Klant en Studio Bellamie tijdig, in onderling overleg en Schriftelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Studio Bellamie op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden. 

Verplichtingen Klant

 1. Klant spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Tevens verplicht Klant zich de omstandigheden voor Studio Bellamie zo gunstig mogelijk te maken, onder meer inhoudende dat Klant ruim van tevoren aanwezig en gereed is voor de shoot.
 2. Klant is niet bevoegd de door Studio Bellamie geleverde beelden zelf te bewerken, aan te passen en verspreiden. Hierbij wordt verwezen naar artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in 8 van deze Algemene Voorwaarden. Studio Bellamie is eveneens gerechtigd om in dit geval haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan haar/zijn verplichtingen heeft voldaan. 

COVID-19

 1. De gezondheid en veiligheid van elke aanwezige bij de shoot of op de locatie heeft voor Studio Bellamie hoogste prioriteit. Studio Bellamie en Klant zullen daarom al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen mag worden verwacht doen of nalaten ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19.
 2. Studio Bellamie en door haar ingeschakelde derden zullen te allen tijde de actuele geldende overheidsmaatregelen naleven en opvolgen. Daar overheidsmaatregelen als gevolg van de stand van wetenschappelijk medisch onderzoek aan verandering onderhevig zijn, zullen ook de voorzorgsmaatregelen van Studio Bellamie en door haar ingeschakelde derden dit kunnen zijn.
 3. Indien extra maatregelen noodzakelijk (blijken te) zijn of door de betreffende locatie en/ of zijn/haar medewerkers worden verlangd, zullen ook deze in acht worden genomen.
 4. Over de uitvoering van de maatregelen wordt niet onderhandeld met Klant.
 5. Het naleven van wettelijke en/of dwingende overheidsmaatregelen en/of maatregelen zoals bedoeld in lid 15 van dit artikel levert geen wanprestatie van Studio Bellamie op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden dan wel op te schorten.
 6. In geval Klant de Overeenkomst wegens Corona en/of daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen annuleert, wordt voor de annuleringsvergoeding verwezen naar artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 5 – Tarieven

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Studio Bellamie op de Website en in het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW (exclusief in geval Zakelijke fotografie) en andere van overheidswege gestelde heffingen. 
 2. Qua reiskosten zijn de prijzen als volgt opgebouwd: prijzen zijn exclusief reiskosten van € 0,35 per kilometer; Indien de aard van de overeengekomen Opdracht zich leent voor nacalculatie zal hiertoe op de het Aanbod een inschatting van worden gemaakt. De daadwerkelijke factuur op basis van nacalculatie wordt een dag na de shoot aan Klant verzonden. 
 3. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst.
 4. Studio Bellamie behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gelden niet voor bestaande Overeenkomsten

Artikel 6 – Facturering en betaling

 1. De factuur dient binnen 14 (veertien) werkdagen na de shoot voldaan te zijn
 2. Eventuele nacalculatie 1(een) dag na de shoot
 3. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Studio Bellamie- bankrekening nummer NL47KNAB0412 049 27, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De aanbetaling van de factuur dient binnen 14 (veertien) werkdagen na overeenkomen van de Opdracht op het bankrekeningnummer van Studio Bellamie, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling is de datum van de shoot definitief. Het restant van de betaling dient op de op de factuur genoemde vervaltermijn te worden voldaan. Foto’s, en fotowerk worden niet eerder geleverd dan na volledige betaling van de factuur. 
 4. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van Studio Bellamie aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 
 5. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Studio Bellamie is vereist. Eveneens is Studio Bellamie gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere Klant zonder schadeplichtig te zijn. 
 6. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Klant een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door Studio Bellamie in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet- particuliere Klanten bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen partijen voor de Opdracht overeengekomen som. Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op Klant verhaald worden.
 7. In geval van Zakelijke Klanten geldt dat de door Klant aan Studio Bellamie verschuldigde vergoedingen nimmer kunnen worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op Studio Bellamie.
 8. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Studio Bellamie heeft plaatsgevonden.
 9. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Studio Bellamie openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Klant.
 10. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Studio Bellamie daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 11. Alle vorderingen van Studio Bellamie worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Studio Bellamie zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Studio Bellamie verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeft een inspanningsverplichting. 
 2. Studio Bellamie is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Studio Bellamie.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; 

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Bellamie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel – deze aan Studio Bellamie toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 

 1. Studio Bellamie is niet aansprakelijk voor:
 • – schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt;
 • – voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Studio Bellamie geleverd zijn;
 • – Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen;
 • – Schade ontstaan door niet naleving van de in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen.
 1. De aansprakelijkheid van Studio Bellamie gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door Studio Bellamie geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het Schriftelijk aanbieden van een nieuwe fotoshoot. De afweging tussen deze opties wordt gemaakt door Studio Bellamie op basis van omstandigheden van het betreffende geval. De mate waarin de tekortkoming Studio Bellamie zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Studio Bellamie dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.
 2. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Studio Bellamie gemeld te worden.
 3. Iedere vordering jegens Studio Bellamie vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.
 5. Te allen tijde zullen Studio Bellamie en Klant in overleg tot een oplossing trachten te komen. 

Artikel 8 – Overmacht

 1. Indien Studio Bellamie door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Studio Bellamie en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. In een dergelijk geval zijn Partijen gerechtigd de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten voor zolang de situatie van overmacht blijft aanhouden. Indien opschorting niet van een der Partijen gevergd kan worden, kunnen Partijen unaniem ervoor kiezen om de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Opdrachtnemers op betaling voor reeds door hen verrichte prestaties. 
 2. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 2 (twee) maanden week zijn zowel Klant als Studio Bellamie gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Studio Bellamie op betaling voor reeds door Studio Bellamie verrichte prestaties.
 3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Studio Bellamie ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Studio Bellamie, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de 4 diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop Studio Bellamie en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie waarin de toeleveranciers waarvan Studio Bellamie afhankelijk is om de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Studio Bellamie voldoen. 
 4. In geval van weersomstandigheden als (zware) regen tijdens fotografie opdracht overleggen Studio Bellamie en Klant gezamenlijk over de (on)mogelijkheid van shooten op een buitenlocatie. Het oordeel van Studio Bellamie is hierbij leidend ter bescherming van haar apparatuur. Er ontstaat voor Klant geen recht op ontbinding als gevolg van een in dit lid genoemde situatie.
 5. In geval van ziekte van Studio Bellamie, kan de klant ervoor kiezen door Studio Bellamie een vervangende fotograaf te laten regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen Studio Bellamie en klant, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Studio Bellamie geschiedt.
 6. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. 7. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Studio Bellamie. 

Artikel 9 – Reclamatie (klacht)

 1. Reclamaties over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Studio Bellamie.
 2. Reclamaties over geleverde foto’s en/of producten dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst ervan Schriftelijk te worden voorgelegd aan Studio Bellamie. 
 3. Indien binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uitgegaan dat Studio Bellamie deugdelijk is nagekomen.
 4. Klant geeft Studio Bellamie in elk geval 5 (vijf) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting. 
 5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van Studio Bellamie niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden.
 6. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting van het door Klant aan Studio Bellamie totaal te betalen factuurbedrag. 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. De door Studio Bellamie in het kader van de Overeenkomst geproduceerde werken zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door Klant.
 2. Behoudens in het geval van portretfotografie berusten auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Studio Bellamie, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Studio Bellamie bij Studio Bellamie. 
 3. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij Studio Bellamie en/of haar licentiegevers.
 4. De in lid 2 en 3 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 
 5. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Studio Bellamie is het niet toegestaan om enig door Studio Bellamie aan Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of Fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Bellamie. 
 6. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Studio Bellamie geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
 7. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen in de Overeenkomst, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Bellamie. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Studio Bellamie door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot het in rekening brengen van SOFAM-tarieven en betaling van een boete aan Studio Bellamie van minimaal EUR 2.500,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Studio Bellamie. 
 8. Klant vrijwaart Studio Bellamie van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt Studio Bellamie tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Klant stelt Studio Bellamie onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden. 
 9. Klant geeft Studio Bellamie toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, website, portfolio, internet, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken. 
 10. Studio Bellamie kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt: 
 11. De naam van Studio Bellamie dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen. Dit geldt eveneens in geval Klant het Werk instuurt voor een fotowedstrijd. 
 12. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Studio Bellamie conform artikel 25 Aw in acht. 

Artikel 11 – Duur, ontbinding en annulering

Duur

 1. De Overeenkomst tussen Studio Bellamie en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht en wordt uitgevoerd op de Datum zoals overeengekomen tussen Partijen. De Overeenkomst eindigt zodra beide partijen hun verplichtingen uit de Overeenkomst zijn nagekomen.
 2. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel zich voordoet of Studio Bellamie van mening is door Klant gevraagde werkzaamheden naar hun oordeel de belangen en/of goede naam van haar ondernemingen kan schaden, kan Studio Bellamie haar dienstverlening weigeren. Studio Bellamie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een dergelijk situatie. Studio Bellamie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen. 

Ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met inachtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:

– een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;

– een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;

– in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;

– de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);

– nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;

– een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;

– Indien een situatie als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet.

 1. In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Studio Bellamie gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden dan wel een voorschot of andere vorm van zekerheid te verlangen. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Klant of in geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of er zich anderszins omstandigheden voordoen waardoor niet van Studio Bellamie gevergd kan worden de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten.
 2. Studio Bellamie blijft gerechtigd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden. 

Annulering

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) Schriftelijk annuleren, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Onder annuleren valt tevens verplaatsing van de Datum voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien tot (tussentijdse) annulering is overgegaan door Klant, heeft Studio Bellamie recht op vergoeding van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waaronder ook kosten van eventueel ingeschakelde derden worden verstaan, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Studio Bellamie zijn toe te rekenen. Bij annulering is Klant daarom een annuleringsvergoeding zoals hieronder verschuldigd. Waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt.

0 – 1 :50 %

1 – 3: 25 % 

 1. Bij een annulering op de dag zelf of het niet nakomen van een afspraak, wordt 100% van de factuurwaarde in rekening gebracht aan Klant, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.
 2. Indien door Studio Bellamie (tussentijds) wordt opgezegd, heeft Klant recht op medewerking van Studio Bellamie bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Klant zijn toe te rekenen. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Studio Bellamie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Klant in rekening gebracht. 
 3. De intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Studio Bellamie. Tevens behoudt Studio Bellamie in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Studio Bellamie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een dergelijke annulering. Studio Bellamie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van de aanbetaling, reeds door Studio Bellamie gemaakte en reeds door Klant voldane bedragen. 

Artikel 12 – Herroeping (consument)

Levering 14 (veertien) dagen na overeenkomst: Wettelijk herroepingsrecht

 1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan een Consument, niet de Zakelijke Klant, de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veertien) dagen na de totstandkoming van de ov
 2. Indien de Consument laat weten dat hij/zij de shoot binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst wil doen, geldt er geen herroepingsrecht. Consument moet dan in de akkoordverklaring (bevestiging per e-mail op offerte van Studio Bellamie) verklaren dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht. 

Wijze van herroepen

3. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar lesley@studio Bellamiefotografie.nl waarin de Consument expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wil maken. Na ontvangst van de herroeping verstuurt Studio Bellamie aan Klant direct een ontvangstbewijs.

4. Indien Studio Bellamie reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, welke werkzaamheden genoemd zijn in het Aanbod, is Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door Studio Bellamie is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. 

Uitzondering

5. Levering van Fotoproducten door Studio Bellamie kan niet herroepen worden.

6. Zakelijke Klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 13 – Privacy en cookies

 1. Studio Bellamie verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Studio Bellamie. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen. 
 2. Studio Bellamie gaat zeer zorgvuldig om met Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van Studio Bellamie wordt verwezen naar artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Studio Bellamie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel. 

Artikel 14 – Website

 1. Studio Bellamie is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Studio Bellamie.
 2. Studio Bellamie streeft ernaar de Websites <www.studiobellamie.nl> en <www.bellamiefotografie.nl> te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën. 
 3. Studio Bellamie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Studio Bellamie. 

Artikel 15 – Forumkeuze

 1. Op de overeenkomst tussen Studio Bellamie en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
 2. Geschillen tussen Studio Bellamie en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank. 

Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2022 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen. 

 

 

Studio Bellamie Portret & Interieur Fotografie

www.studiobellamie.nl | www.bellamiefotografie.nl I Rotterdam